Thursday, May 04, 2006

Industrial Arts 6(english system)

A.Subject Matter:
1.Nagagamit ang kakayahan sa pagbuo ng gawain.
2.Nakasusunod sa wastong hakbang sa pagbuo ng gawain tulad ng pagsusulat
3.Naililipat ang isang yunit ng sukat tungo sa ibang yunit sa sistemang "English".
B.Lesson Reference No.3
C.Lesson Title:
Paglilipat ng yunit at pagsusukat sa sistemang "English".
D.Lesson Description:
Paglilipat ng isang yunit ng sukat tungo sa ibang yunit ng sistemang "English".
E.Learning Outcomes:
1.Nakasusunod sa wastong hakbang sa pagbuo ng gawain tulad ng pagsusulat.
2.Nakapaglilipat ng isang yunit ng sukat tungo sa ibang yunit sa sistemang "English". F.Learning Presentation:
1.Pagpapakita ng mga kasangkapan tulad ng ruler,yarda at metro.
2.Pagpapaliwanag at pagtuturo ng tamang sukat sa sistemang "English".
G.Learning Activity:
http://www.brocktonmass.com/weights/history.html
http://regentsprep.org/Regents/math/meteng/LesEng.htm
Pagtalakay sa ibat-ibang yunit ng sukat na napapaloob sa mga kasangkapang panukat at pagbibigay ng mga katumbas na sukat nito sa ibang yunit:
12 pulgada = 1 piye 3 piye = 1 yarda 36 pulgada= 1 yarda
H.Learning Evaluation:
Pumunta sa site na ito www.prongo.com , gamitin angclass key "Sir Andal" at sagutan ang nakalagay na mga tanong dito.class key password"1234567".
I.Assignment:
Pag-aralang mabuti ang paglilipat ng yunit ng sukat tungo sa ibang yunit sa sistemang "English".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home